Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Contact > Privacyverklaring

Privacy

Privacyverklaring

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK 
+31 (0)33 247 34 87
servicepunt@passagevrouwen.nl
 

Passage verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.


Persoonsgegevens
Passage verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • ID-bewijs
 • Bankgegevens


1 mits beveiligd conform de bepalingen van de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Doeleinden
Passage verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:


Het invulling geven aan het fungeren als vereniging volgens de bepalingen in de statuten van Passage in het algemeen;
en verder,

 

 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (lidmaatschaps)overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Passage hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Passage persoonsgegevens aan Passage verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Passage deze gegevens verwerkt.
 

Verstrekking binnen de vereniging
Passage kan op verzoek individuele Passage-leden relevante persoonsgegevens van Passage-leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van Passage.
 

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Passage persoonsgegevens uitwisselen met derden. Passage kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met Passage en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Passage aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

 

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Passage zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Passage zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Passage passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

 

Uw rechten
U heeft het recht om Passage een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 

Ook kunt u Passage verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK 
+31 (0)33 247 34 87
servicepunt@passagevrouwen.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Passage, laat dit dan vooral aan ons weten.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.

 

Passage kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Privacyverklaring