Ga naar homepage
RSS feed
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures

Beleidsplan 2016-2020 dr Albronda-van der Nagelfonds

VAN vrouwen DOOR vrouwen VOOR vrouwen

 

Doelstelling van het fonds

De Stichting Dr Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Het is de voortzetting van een fonds van de NCVB opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel de toenmalige voorzitter van de NCVB. De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een (beperkte) financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, om een aanvulling voor een therapie die niet (geheel) vergoed wordt, om hulp bij schuldsanering, maar ook om een bijdrage voor een vakantie. Als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven. Het fonds draagt ook bij aan het contributiefonds van Passage voor vrouwen voor wie de lidmaatschapskosten bezwaarlijk zijn.

 

Aanvragen

De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar ook niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds. Er geldt een maximumbedrag voor leden dat tweemaal zo hoog is als het maximumbedrag voor niet-leden.

Doordat het aantal leden van Passage de laatste jaren aanzienlijk verminderd is en de meeste leden ouder dan zestig jaar zijn, is er een minder diverse behoefte aan ondersteuning dan voorheen. Er zijn de laatste jaren dus weinig aanvragen van leden. Daarentegen zijn er steeds meer aanvragen van niet-leden, vaak ook van jongere vrouwen. De recessie en de bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning treft ook veel vrouwen. Met name voor vrouwen die alleen staan en geen ondersteunend netwerk hebben, worden aanvragen gedaan bij het fonds. In vaak schrijnende gevallen kan het fonds geregeld hulp bieden. Als het mogelijk is, wordt dit in samenwerking met andere fondsen gedaan. Het verschuiven van de verhouding in hulpvragen naar niet-leden vraagt om een herbezinning op het beleid.

 

Verbondenheid met Passage

Een aantal jaar geleden wisten de meeste leden slechts vaag waar het fonds voor stond. Dit is door een actief beleid van presentaties over het fonds op afdelingsbijeenkomsten van Passage in het gehele land duidelijk aan het veranderen. ‘Oog voor de naaste dichtbij en ver weg’ is één van de speerpunten van Passage. Door de presentaties gaan de leden de ‘praktische hulp voor de naaste dichtbij’ van het Dr Albronda-van der Nagelfonds meer als onderdeel van Passage zien en raken meer persoonlijk betrokken bij het werk van het fonds. Financiële betrokkenheid is er al vele jaren. Ieder lid wordt gevraagd om jaarlijks een bijdrage van minimaal 1 euro te geven aan het fonds. Via donaties of een éénmalige bijdrage bv door een actie of door een legaat (op te nemen in een testament) kan het fonds ook gesteund worden. Daadwerkelijke betrokkenheid is er tot nog toe nog weinig. Het beleid in de komende jaren is er op gericht om Passageleden meer praktisch of projectmatig betrokken te laten zijn. 

 

 

Speerpunten van het beleid

 

Bekendheid bij leden van Passage verder vergroten

De PowerPoint presentaties die door de directeur, vaak samen met een bestuurslid, op de afdelingen en gewesten worden gegeven, worden voortgezet.

 

Het blijft nodig om aan het fonds meer bekendheid te geven via ‘Passage Magazine’ en via de post die naar de afdelingen gaat.

 

Op de website van Passage, ook via Google, is het fonds nu goed te vinden. Het geregeld bijhouden van de informatie over het fonds op de website blijft een aandachtspunt voor het bestuur.

 

Bevorderen van bekendheid buiten Passage

Hierbij wordt met name gedacht aan bekendheid bij het dienstencentrum van de PKN en bij diaconieën van PKN-kerken afzonderlijk. Enige bestuursleden zullen deze contacten leggen.

 

Contacten met andere fondsen blijven intensiveren

De contacten met andere fondsen zijn toegenomen, maar zouden nog uitgebreid kunnen worden, zodat het eenvoudiger wordt om voor vrouwen extra hulp te genereren. Daarvoor is het fonds lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland). De voor-en najaarsvergadering van de FIN worden door de directeur en een bestuurslid bezocht.

 

Passageleden actief betrekken bij het fonds

De aanvragen van leden van Passage zijn ver in de minderheid. Passageleden moeten gestimuleerd worden om meer de ogen en oren van het fonds te zijn en om vrouwen die het moeilijk hebben, op het fonds te wijzen. Ook vrouwen die geen lid zijn van Passage, kunnen zo via het fonds waar het betreffende lid aan bijdraagt, geholpen worden. Dit maakt Passage op positieve wijze bekend onder vrouwen.

 

Oorspronkelijk is het dr Albronda-van der Nagelfonds voor leden bestemd en maar voor een klein deel ook voor niet-leden. Door ontwikkelingen in Passage en in de maatschappij komt de laatste jaren de nadruk steeds meer te liggen op hulp aan niet-leden. Er wordt hierdoor zeker in een nood voorzien, maar het fonds wordt zo steeds meer een algemeen fonds voor vrouwen en dat was niet de doelstelling.

Om meer aan de doelstellig te beantwoorden zouden er samen met Passage projecten kunnen worden gekozen waar Passageleden en het fonds samen aan kunnen werken. Dit kunnen projecten zijn ten behoeve van leden van Passage, (bv ondersteuning van gehandicapte leden bij het huishouden of uitjes, waar Passageleden praktisch helpen en het fonds een financiële bijdrage geeft) maar ook  

voor niet-leden. Hierbij valt te denken aan slachtofferhulp, ‘blijf van mijn lijf’ huizen etc.

De uitdaging hierin is dat we ‘oog voor de naaste dichtbij’ handen en voeten geven als Passage waarbij het fonds kan ondersteunen, zowel financieel als anderszins door kennis en contacten met andere fondsen, netwerk etc.

Bestuur en directeur willen Passage uitdagen om hierin de samenwerking aan te gaan.

 

Werven van nieuwe bestuursleden

Het is tegenwoordig in het algemeen moeilijk om bestuursleden te vinden. Dit is bij het dr Albronda-van der Nagelfonds ook het geval. Er is specifieke kennis nodig om de bestuurstaken uit te kunnen voeren. De opvolging van aftredende bestuursleden is belangrijk voor de continuïteit van het werk. Voor het werven van bestuursleden zal een plan worden gemaakt.


terug naar overzicht