Ga naar homepage
RSS feed
Het leven ligt voor je, open als een boek. Sommige passages laten een onuitwisbare herinnering na. In ieders levensverhaal kan Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging een onvergetelijke indruk maken. Deze website geeft een impressie van waar Passage voor staat en welke betekenis Passage kan hebben in een vrouwenleven. Ontdek de veelzijdigheid van saamhorigheid.
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures

Kennismaking

Wie wij zijn en wat wij doen
Het doel van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

De drie pijlers die onze doelstelling dragen zijn:

ï‚· hart voor de samenleving

ï‚· oog voor de naaste dichtbij en ver weg

ï‚· gevoel voor cultuur.

Strategie
Onze strategie is: denk wereldwijd, handel plaatselijk. Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel, werken we aan ontmoeting en verbinding dichtbij en ver weg, bieden we mogelijkheden om talenten te ontdekken en om kennis te verbreden.

Uitleg Passage-logo
Het logo is ontworpen door Anne Elting.

Het logo bestaat uit drie onderdelen:
de naam Passage met als vaste ondertitel christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en daarboven de horizonlijn.

Symboliek

 • de menselijke maat (de horizonlijn is met de hand geschilderd)
 • stad en platteland (verbeeld door de horizonlijn, leden wonen overal)
 • geloof (kleur violet staat voor geloof, wijsheid en kracht, het denkbeeldige kruis, de ondertitel);
 • beweging (cursieve letter in de ondertitel, verspringende tekstregels)
 • openheid (een open, schreefloze letter voor Passage, geen kader of ‘hokje’ om het logo heen, een open horizonlijn)

Waarom heet de vereniging Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
In onze naam zeggen we wie we willen zijn zonder dat dit leidt tot voor buitenstaanders onbegrijpelijke afkortingen.

We zijn een christelijke organisatie en we zijn een maatschappelijke organisatie. Daarmee zeggen we dat onze gesprekspartners zich bevinden op het maatschappelijk middenveld. Tussen de politiek en de burger in. Beide groepen spreken wij aan. Wij willen burgers (leden, maar ook anderen) op hun verantwoordelijkheid aanspreken en hun ideeën, hun visie op maatschappelijke vragen aan de weet komen. Politici spreken wij aan om die meningen en ideeën door te geven. Wij willen present zijn, ook samen met andere maatschappelijke organisaties, want je kunt op je eentje nu eenmaal niet overal verstand van hebben.

Het streepje tussen christelijk en maatschappelijke staat er niet voor niets. Wij bekijken maatschappelijke vragen vanuit ons christelijk geloof. Waar het ook over gaat: wij kijken met een Bijbelse blik.

We zijn een vrouwenbeweging. Ook het vrouw-zijn bepaalt de identiteit van onze vereniging. We willen een samenleving die voor mannen en vrouwen een thuis is, die niet de een boven de ander bevoordeelt. Vrouwen willen ook hun visie inbrengen vanuit het oogpunt van vrouwen. Dat is een van de redenen van oprichting geweest en het is nog steeds een bestaansreden.

Ambities en aandachtsgebieden
Om onze doelstelling te bereiken, is een vijftal ambities geformuleerd, die vertaald zijn in aandachtsgebieden: 1. Een sterke vereniging, 2. Kunst, cultuur en religie, 3. Noden van mensen, 4. Belangenbehartiging en lobby en 5. Gelijke Kansen Wereldwijd.

Voor 2019 wordt een zesde aandachtsgebied toegevoegd, namelijk de viering van het 100-jarig bestaan van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Wat biedt Passage haar leden                                 
Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage haar leden:

 • ontwikkeling: talenten ontdekken en kennis verbreden door middel van lezingen, gespreks-, film- en leeskringen
 • ontmoeting: ontmoetingsdagen, afdelingsavonden, -middagen of –ochtenden, verschillende interessegroepen: hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, en bezinningsdagen
 • ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking

Welke projecten zijn er binnen Passage?
Zowel landelijk als regionaal zijn projecten voor de leden opgezet. Deze projecten hebben betrekking op:

Cultuur

 • Boekentaal Mondiaal, dat is het gezamenlijk lezen en bespreken van Nederlandse en vertaalde boeken, met behulp van de uitgebreide boekbesprekingenmappen die Boek-Beeld-Tekst, het bedrijf van Jacandra van den Broek, samenstelt.
 • Een onderdeel van het leeskringenproject Boekentaal Mondiaal is met ingang van 2017 de K.C.L.-dag, deze wordt georganiseerd in meerdere regio’s.
 • ‘Moving Movies’ is het filmproject van Passage. Jaarlijks worden vier filmanalyses met discussievragen gebundeld, door Boek-Beeld-Tekst, het bedrijf van Jacandra van den Broek, voor gebruik in een gespreksgroep.
 • Passage heeft materiaal ontwikkeld rondom 21 vrouwen uit de Bijbel, aansluitend bij het boek ‘Allemaal vrouwen’. Deelnemers aan een gespreksgroep gaan op heel verschillende manieren met Bijbelverhalen over vrouwen aan de slag.

Maatschappij

Aandachtsgebied Maatschappij / Gelijke Kansen Wereldwijd
De internationale samenwerkingsprojecten met boerinnen- en (plattelands)vrouwenorganisaties van Passage worden al jarenlang uitgevoerd onder de naam Gelijke Kansen Wereldwijd. Passage werk(t)e onder de paraplu van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Vanaf 2015 heten deze doelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Voor Passage zijn de Ontwikkelingsdoelen 2, 5 en 8 belangrijk: einde aan honger, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, versterking van vrouwen en economische groei. Ook het internationale vluchtelingen- en migrantenvraagstuk is onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Binnen het aandachtsgebied Maatschappij / Gelijke Kansen Wereldwijd vallen de volgende projecten:

 • Project Migrantenvrouwen (statushouders)
 • Internationaal vrouwenproject Tanzania
 • Jaarlijks éénmalige financiële ondersteuning vrouwendoel
 • Verhalen van plattelandsvrouwen geschikt maken voor afdelingsavond
 • Ontwikkelen van aanbod voor de afdelingen en regio’s
 • Lidmaatschap Women for Water Partnership (WfWP)
 • Lidmaatschap Associated Country Women of the World (ACWW)

Lees meer over hoe Passge is ontstaan door hier te klikken.

Lidmaatschap

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is in de meeste gevallen plaatselijk georganiseerd via de honderden afdelingen. Het is ook mogelijk om lid te worden van de landelijke organisatie of alleen donateur. Meer informatie over deze varianten kunt u verkrijgen bij Passage Servicepunt.
Voor de leden van een plaatselijke afdeling worden dicht bij huis activiteiten aangeboden, met vrouwen uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten, studiedagen en excursies van een groep afdelingen tegelijk, soms per regio('s), soms landelijk georganiseerd.
Kijk ook onder Lidmaatschap.